Cena Jana Marca Marci

 

Tuto cenu za nejkvalitnější publikaci ve výši 40.000 Kč vypisuje Česká liga proti epilepsii. Pojmenována je po českém lékaři 17. století, který ve své knize Liturgia mentis jako první zahrnul mezi epileptické záchvaty i záchvaty nekonvulsivní. Smyslem této ceny je podpořit a ocenit publikační aktivitu našich pracovníků na dobré mezinárodní úrovni.

 

Podmínky soutěže:

  1. Soutěž je vypisována každoročně, oznamována bude v odborných časopisech, termín uzávěrky je 28.2.

  2. Do soutěže je možné přihlásit publikace z oblasti epileptologie, které vznikly v České republice a vyšly v předcházejícím roce anglicky v mezinárodním časopise, jehož impakt faktor je vyšší než 1,0.

  3. Publikaci přihlašuje do soutěže první autor práce.

  4. Jeden výtisk (kopii) práce s krátkým průvodním dopisem, obsahujícím informace o zaměstnání a věku prvního autora a seznam publikací tohoto autora je nutné poslat na adresu: prof. MUDr Pavel Mareš, DrSc, Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 14220 Praha 4.

  5. Jeden pracovník může jako první autor přihlásit jen jednu publikaci, pokud má v daném roce další publikace, související s přihlašovanou prací, může je připojit jako podpůrný argument.

  6. Publikace posuzuje pětičlenná komise. Předsedou této komise je prof. Mareš, další členy jmenuje výbor ČLPE vždy na dvouleté období z pracovníků, kteří mají dobrý publikační záznam. Dva z těchto pracovníků nemusejí být členy ČLPE, alespoň jeden z nich by měl být ze zahraničí.

  7. Členové komise rozhodují hlasováním o pořadí přihlášených prací. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

  8. Členové komise nesmějí být prvními autory přihlašované práce.

  9. V případě většího počtu velmi kvalitních prací může komise rozhodnout o udělení dvou cen – jedné bez věkového omezení a druhé juniorské (první autor do 35 let). Toto rozhodnutí podléhá schválení výborem ČLPE.

  10. Výsledky soutěže předloží komise výboru ČLPE a budou zveřejněny v odborném tisku. Vítězná práce bude presentována na nejbližším Epileptologickém kongresu.

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software