Pravidla pro žádosti o stipendium EPI 99 (= finanční podpora pro epileptology)

 

(Viz Zápis z Výboru ČLPE 25. 2. 2010, aktualizace viz Zápisy 8. 10. 2015, 30. 3. 2017, 5. 10. 2017, 8. 4. 2021, 8. 9. 2021, 21. 4. 2022 a per rollam 02/2024)

 

 1. Podpora je určena pro členy České ligy proti epilepsii (dále ČLPE), především pro mladé pracovníky do 35 let, a pro zahraniční pracovníky, kteří do České republiky přijíždějí na některé z epileptologických pracovišť.

  Žadatelé – členové ČLPE – musí splňovat následující podmínky: být členy ČLPE alespoň 1 rok, mít uhrazeny členské příspěvky, aktivně pracovat v epileptologii (= publikační, přednášková a/nebo vědecká činnost, účast na konferencích garantovaných ČLPE, atd.), k žádosti o stipendium doložit doporučující dopis od vedoucího pracoviště, resp. odborného garanta a plánovaný rozpočet (cestovné, ubytování, registrační poplatek). 


 2. Podpora má dvě kategorie – pro členy ČLPE a pro zahraniční pracovníky, a je určena na:

  a.
  podporu pobytů na zahraničních pracovištích, kde je možné naučit se (a přenést na mateřské pracoviště) novou metodiku, zpracovat společné výsledky.

  b.
  podporu aktivní účasti na konferencích. Podmínkou je neudělení požadovaného cestovního grantu organizátory konference, pokud uchazeč splňuje předpoklady pro takovou žádost.

  c.
  podporu pracovních pobytů zahraničních mladých pracovníků na českých pracovištích se stejnými cíli jako v bodu a

  d.
  pozvání vynikajícího zahraničního pracovníka na přednášku.


 3. Podpora je určena na zaplacení cesty a ubytování, u konferencí ještě na zaplacení registračního poplatku. Výši jednotlivých položek je nutno řádně doložit. Uhrazeny budou pouze náklady ve výši přiměřené (ubytování i cestovné), které nebudou bezdůvodně navýšené (např. pozdní nákup letenek).


 4. O podporu je nutné žádat nejpozději 3 měsíce před zahájením akce, nebo bezprostředně po zamítnutí požadovaného cestovního grantu organizátory konference (bursary).

 5. Výše podpory na jednu akci je limitována na zahraniční akce částkou 100 000 Kč, na akce v ČR částkou 50 000 Kč na mezinárodní a 30 000 Kč na české akce.

 1. V odůvodněných případech může jeden pracovník žádat a po schválení čerpat i dvě podpory za kalendářní rok. Na schválení žádosti není nárok.

 2. O podporu je nutné požádat písemně Výbor ČLPE a Výbor EPI 99, z.s. (kontaktní email je uveden na žádosti - https://www.clpe.cz/epi-99). Po schválení podpory obdrží žadatel a zároveň také účetní EPI 99, z.s. informaci, že žádost byla schválena. Žadatel obdrží Smlouvu o poskytnutí podpory, kterou podepíše a pošle sekretářce EPI 99, z.s.

 3. Po ukončení akce pošle podklady k proplacení schválených nákladů sekretářce EPI 99, z.s., která ověří, že byly splněny všechny podmínky (do 1 měsíce po skončení akce odevzdaná „zpráva z konference“ nebo „zpráva z pracovního či vzdělávacího pobytu/stáže“; potvrzení o účasti/certifikát nebo potvrzení o absolvování stáže od vedoucího pracoviště a čestné prohlášení, že náklady hrazené z podpory EPI 99, z.s. nebyly současně/duplicitně hrazeny z jiných zdrojů) a požádá účetní o proplacení. Žádost musí být schválena před konáním akce, refundace proběhne po jejím skončení a splnění všech podmínek. 

 

 

 

 Formulář:

 

 

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software