Pravidla pro žádosti o stipendium EPI 99 (= finanční podpora pro epileptology)

 

 

(Viz Zápis z pracovní schůzky Výboru ČLPE z 25. 2.2010, aktualizace viz Zápisy z 8. 10. 2015, 30. 3. 2017, 5. 10. 2017, 8. 4. 2021, 8.9.2021 a 21.4.2022)

 

 1. Podpora je určena pro členy České ligy proti epilepsii, především pro mladé pracovníky do 35 let, a pro zahraniční pracovníky, kteří do České republiky přijíždějí na některé z epileptologických pracovišť.

  Žadatelé (členové ČLPE) musí splňovat následující 4 podmínky: být členy ČLPE alespoň 1 rok, mít uhrazeny členské příspěvky, aktivně pracovat v epileptologii (= publikační, přednášková a/nebo vědecká činnost, účast na konferencích garantovaných ČLPE, atd.), k žádosti o stipendium doložit doporučující dopis od vedoucího pracoviště, resp. odborného garanta. 

 2. O podporu je nutné požádat písemně výbor ČLPE (kontaktní email je uveden na žádosti). Po schválení podpory výborem obdrží žadatel a zároveň také účetní EPI 99, z.s. informaci, že žádost byla schválena. Žadatel následně pošle podklady k proplacení schválených nákladů sekretářce EPI 99, z.s., která ověří, že byly splněny všechny podmínky a požádá účetní o proplacení.

 3. Podpora má 2 kategorie – pro členy ČLPE a pro zahraniční pracovníky, a je určena na:

  a.
  podporu pobytů na kvalitních zahraničních pracovištích, kde je možné naučit se (a přenést na mateřské pracoviště) novou metodiku, zpracovat společné výsledky.

  b.
  podporu aktivní účasti na konferencích. Podmínkou je neudělení požadovaného cestovního grantu organizátory konference, pokud uchazeč splňuje předpoklady pro takovou žádost.

  c.
  úhradu publikačního poplatku spojeného s Open Access. Žadatel (člen ČLPE, v tomto případě bez věkové limitace) musí být prvním či korespondujícím autorem, a práce musí být výhradně na epileptologické téma a publikovaná v časopisu Q1/Q2.

  d.
  podporu pracovních pobytů zahraničních mladých pracovníků na českých pracovištích se stejnými cíli jako v bodu a.

  e.
  pozvání vynikajícího zahraničního pracovníka na přednášku.


 4. Podpora je určena na zaplacení cesty a ubytování, u konferencí ještě na zaplacení registračního poplatku, nebo na zaplacení publikačního poplatku spojeného s Open Access (viz bod c. předchozího odstavce). Výši jednotlivých položek je nutno řádně doložit. Uhrazeny budou pouze náklady ve výši přiměřené (ubytování i cestovné), které nebudou bezdůvodně navýšené (např. pozdní nákup letenek).

 5. Výše podpory na jednu akci je limitována částkou 50 000 Kč, na akce v ČR částkou 30 000 Kč, vyšší částku je možné hradit jen výjimečně.

 6. Vyplacení podpory (= uhrazení nákladů) je prováděno zpětně – podmínkou je odevzdání konferenčního abstraktu nebo zprávy z podpořené akce, resp. poskytnutí odkazu na publikaci. O výjimku z tohoto pravidla lze s dostatečným časovým předstihem a řádným odůvodněním požádat výbor ČLPE, který žádost individuálně posoudí.

 7. V odůvodněných případech může jeden pracovník žádat a po schválení čerpat i dvě podpory za kalendářní rok.

 Formulář:

 

 

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software