Kde ketoterapie funguje?

 

Efektivita ketoterapie byla prokázána na generalizované i fokální záchvaty, a to u dětí všech věkových kategorií, adolescentů i dospělých. Po vyloučení absolutních a posouzení relativních kontraindikací může tak být indikována prakticky u jakéhokoliv pacienta s farmakorezistentní epilepsií1. U některých onemocnění a dětských epileptických syndromů s obecně velmi dobrou odpovědí na ketoterapii (viz tabulka níže), není již ani naplnění kritérií farmakorezistence mandatorní. Ketoterapie tedy zdaleka již není léčbou poslední volby, jak bývá mnohdy chápána, naopak přibývá dřívějších indikací.

 

Klíčový význam má v léčbě dvou metabolicky podmíněných syndromů - GLUT-1 deficience a deficitu pyruvátdehydrogenázy (PDHD), u kterých lze hovořit o terapii kauzální (tedy ovlivňující samotnou podstatu onemocnění). V poslední době narůstá využití také v akutních stavech, tj. v léčbě super-refrakterního status epilepticus vč. „Febrile infection – related epilepsy syndrome“ (FIRES), kde je účinnost ketoterapie ve srovnání s intravenózními protizáchvatovými léky, anestetiky i různými typy imunoterapie nejvyšší, obzvláště v počátečním stádiu nemoci.

Stále se však jedná o terapii vysoce výběrovou, tzn. určenou pro úzký, pečlivě zvolený okruh pacientů.

 

Účinnost u dětí dokládá za uplynulých 100 let celá řada studií. V roce 1998 byla autory z John Hopkins Hospital publikována první velká, dosud často citovaná, prospektivní studie, čítající 150 dětí s epilepsií ve věku 1-16 let po selhání minimálně dvou protizáchvatových léků - po 6 měsících zůstávalo na léčbě klasickou ketogenní dietou 71% pacientů, přičemž 51% pacientů dosáhlo větší než 50% a 32% pacientů větší než 90% redukce záchvatů. Následná metaanalýza 11 klinických studií autorů Franka Lefevra a Naomi Aronson pak poukázala na 56% pacientů s větším než 50% zlepšením, 32% pacientů s větším než 90% zlepšením a 16% pacientů, kteří dosáhli kompletní klinické remise. V randomizované studii Bergqvistové et al. dosáhlo po 3 měsících stavu bezzáchvatovosti 21% pacientů.

 

Mezi lety 2008 a 2017 byly publikovány další čtyři randomizované kontrolované studie, které výše uvedenou efektivitu potvrzují - tzn. přibližně 50% respondérů2 (definováno jako alespoň 50% redukce záchvatů) a 15% pacientů (míněno z celé kohorty) zcela bez záchvatů.

 

Účinnost modifikované Atkinsovy diety (MAD) byla v posledních 15 letech dokumentována na cca 30 různě designovaných prospektivních a retrospektivních studiích s vcelku jednotnými výsledky. Pro ilustraci z kohorty 347 dětí a dospělých dosáhlo 144 (41%) pacientů větší než 50% a 86 (25%) pacientů větší než 90% redukce záchvatů. V metaanalýze 12 studií, hodnotících účinnost ketoterapie výhradně u dospělých pacientů, dosáhlo větší než 50% úbytku záchvatů celkem 40% nemocných (49% klasická KD versus 34% MAD). Z 27 dětí převedených z MAD na klasickou KD, 10 dosáhlo dalšího zlepšení alespoň o 10% a 5 dosáhlo úplné bezzáchvatovosti, přičemž všech těchto 5 pacientů mělo myoklonicko-atonickou epilepsii (MAE). V souhrnu tedy platí, že procento respondérů je s klasickou KD srovnatelné,  šance na úplnou klinickou remisi je však podstatně nižší, a to především u dětí s MAE a syndromy z blízkého spektra. V praxi proto MAD považujeme za sice účinnou, ale spíše paliativní terapii, u dětských pacientů s předpokladem významného benefitu stále preferujeme iniciaci klasickou KD.

 

 

1 farmakorezistence (dle aktuálně platné definice) = selhání dvou vhodně zvolených, tolerovaných a řádně užívaných protizáchvatových léků

 

2 respondér = pacient, který z léčby profituje (obvykle definováno jako snížení počtu záchvatů o minimálně 50%)

 

 

 

Onemocnění a epileptické syndromy (abecedně uspořádané) s dokumentovaným nadprůměrným benefitem ketoterapie (alespoň o 20% vyšší než je obecně uváděný 50% průměr ve smyslu 50% redukce záchvatů) 

 

 

 

Angelman syndrom

 

 

 

 

Deficit pyruvátdehydrogenázy (PDHD)

 

 

 

Děti na definované enterální stravě (gastrostomie, jejunostomie)*

 

Dravetové syndrom

 

 

 

 

Febrile infection - related epilepsy syndrome (FIRES)

 

GLUT1-deficit

 

 

 

 

Komplex tuberózní sklerózy (TSC)

 

 

 

Mitochondriální onemocnění s poruchou komplexu I dýchacího řetězce

 

Myoklonicko-atonická epilepsie (MAE)

 

 

 

Ohtahara syndrom

 

 

 

 

Super-refrakterní status epilepticus

 

 

 

Westův syndrom (infantilní spasmy)

 

 

 

         

 

* bez ohledu na epileptický syndrom (s výhodou lze využít komerčně vyráběných přípravků s definovaným ketogenním poměrem a adekvátním množstvím mikronutrientů, což usnadňuje administraci stravy, resp. celý management ketoterapie a zvyšuje compliance)

 

 

 

Onemocnění a epileptické syndromy (abecedně uspořádané) s dokumentovaným benefitem ketoterapie (nepřesahujícím obecný 50% průměr ve smyslu 50% redukce záchvatů)

 

 

CDKL5 epileptická encefalopatie*

 

 

 

 

 

 

Deficit adenylosukcinátlyázy

 

 

 

 

 

 

Deficit fosfofruktokinázy

 

 

 

 

 

 

 

Dětské absence (Childhood Absence Epilepsy; CAE)

 

 

 

 

 

Epilepsie při malformacích kortikálního vývoje

 

 

 

 

 

Epilepsie s migrujícími fokálními záchvaty v raném dětství

 

 

 

 

Epileptická encefalopatie s kontinuálními hrot-vlna výboji ve spánku vč. Landau-Kleffnerova syndromu

 

Glykogenóza typ V**

 

 

 

 

 

 

 

Juvenilní myoklonická epilepsie (Juvenile Myoclonic Epilpsy; JME)

 

 

 

 

Laforova choroba (Lafora disease)

 

 

 

 

 

 

Lennox-Gastautův syndrom

 

 

 

 

 

 

Rettův syndrom

 

 

 

 

 

 

 

Subakutní sklerozující panencefalitida (Subacute Sclerosing Panencephalitis; SSPE)

 

 
                 

* CDKL5 = cyklin-dependent kinase-like 5 nebo také serine/threonine kinase 9

     

** epilepsie není obvyklým symptomem nemoci

         
                         

 

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software