Pravidla pro zařazení na „Seznam epileptologů pro VZP“

 

Zařazení na Seznam epileptologů pro VZP (dále jen Seznam) provádí výbor České ligy proti epilepsii (ČLPE) na základě písemné žádosti uchazeče, a to do 3 měsíců od obdržení této žádosti. Možnost být zařazen na Seznam má pouze neurolog či dětský neurolog (v privátní ambulantní praxi nebo vykonávající ambulantní praxi v nemocnici),  jemuž byl výborem ČLPE přiznán statut epileptologa (viz Koncepce péče o pacienty s epilepsií v ČR; Neurologie pro praxi,2004;1:52).

 

Písemnou žádost zasílá uchazeč vědeckému sekretáři ČLPE. Žádost musí obsahovat profesionální životopis včetně adresy aktuálně vykonávané praxe, potvrzení o přidělení statutu epileptologa, kopie dokladů o smlouvě se zdravotními pojišťovnami, údaj o počtu sledovaných pacientů s epilepsií, o roční frekvenci EEG vyšetření, doklad o splnění přístrojových a dispozičních podmínek pro zajištění adekvátní péče o epileptické pacienty od úrovně péče sekundární (viz Standard diagnostických a léčebných výkonů – Epilepsie; Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,1998;61/94, No.4:222-223 ).

 

Na Seznam bude zařazeno celkem 50-60 epileptologů, kteří jsou Českou ligou proti epilepsii doporučeni pro zabezpečování druhostupňové epileptologické péče v rámci sítě regionálních epileptologických poraden. Zařazení na seznam bude probíhat průběžně podle obdržených písemných žádostí. 

 

V případě hrubého porušení povinností, vyplývajících ze zařazení na Seznam, je Výbor ČLPE oprávněn oznámit tento fakt VZP a event. vyřadit takového lékaře ze Seznamu ještě před uplynutím pětiletého období.

 

Smluvní pracoviště epileptologů zařazených na Seznam budou zaručovat dostupnost péče o pacienty s hůře kompenzovatelnou a farmakorezistentní epilepsií v jednotlivých regionech ČR. Epileptologové zařazení na Seznam jsou povinni poskytovat diagnostickou a léčebnou péči o epileptické pacienty v souladu s obecně akceptovanými pravidly a v plném rozsahu péče definované jako péče sekundární. Ve své činnosti úzce spolupracují s některým ze Center pro epilepsie. Podle dohody budou pro uvedené epileptology Všeobecnou zdravotní pojišťovnou smluvně upravena pravidla preskripční regulace, tak aby smluvní epileptolog nebyl sankcionován za překročení preskripčního limitu ve skupině antiepileptik. Aktuální Seznam epileptologů pro VZP bude veřejně dostupný (internetové stránky ČLPE; na vyžádání u vědeckého sekretáře ČLPE), přičemž každý neurolog či dětský neurolog má možnost konzultovat a event. předat do péče epileptologa na Seznamu pacienty s hůře kompenzovatelnou či farmakorezistentní epilepsií.

 

Seznam epileptologů pro VZP bude jedenkrát ročně aktualizován a zaslán VZP.

 

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software