Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

28. 1. 2004

 

Přítomni:        prof. Rektor, prof. Mareš, doc. Komárek, doc. Šlapal, doc. Hovorka, doc. Brázdil, prim. Hadač, prim. Kalina, prim. Kuba, as. Zárubová, as. Nešpor, dr. Marusič, dr. Zelená

Zapsal:           doc. Brázdil

Datum:           28. 1. 2004

Konání:          Praha

___________________________________________________________________________

 

1)      Upřesněny podmínky pro udělování Ceny fírmy GSK pro PhD studenty (viz příloha)

 

2)      Dále byla definitivně upřesněna pravidla pro každoroční udělování Ceny Jana Marca Marci (viz příloha). Termín uzávěrky pro letošní rok je 1. 6. 2004. Složení hodnotící komise bude navrženo prof. Marešem.

 

3)      Prim. Hadač informoval Výbor o postupu při sestavení MCQ testu, hodnotícího odborné znalosti žadatelů o Statut epileptologa (viz zápis z minulé schůze Výboru). Bylo dohodnuto doplnění otázek na celkový počet 300 a vytvoření tří variant testu. Výsledek bude do konce III/04 rozeslán všem členům Výboru, kterými bude zhodnocen a na další schůzi Výboru bude rozhodnuto o jeho konkrétním použití při hodnocení odborných znalostí žadatelů.

 

4)      Doc. Brázdil informoval o aktuálním stavu zveřejnění Koncepce péče o pacienty s epilepsií v ČR. Tato bude publikována v periodicích Neurologie pro praxi (1/2004) a Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (3/2004).

 

5)      Po rozeslání písemného dotazu všem členům ČLPE, zjišťujícím zájem členské základny o on-line přístup k odborným článkům v mezinárodním periodiku Epilepsia, byla obdržena odpověď pouze od cca 1/4 dotázaných. Výbor proto s politováním konstatoval malý zájem členů ČLPE o tuto nabídku, který neumožňuje využít zvýhodněného předplatného. Následně bylo rozhodnuto o zajištění předplatného epileptologických odborných časopisů (za odpovídající částku do cca 7000 USD/rok)  alespoň pro členy Výboru. O aktuálních možnostech budou členové Výboru mailem informování doc. Brázdilem.

 

6)      Prof. Rektor informoval přítomné o oficiálním dopisu prof. Wolfa, oceňujícím podíl ČLPE a konkrétně as. Zárubové a doc. Komárka na zdařilém průběhu 5. Kursu EUREPA školitelů v epileptologii, který proběhl v Praze v listopadu minulého roku. Současně byl prim. Kuba, jako EUREPA školitel, pověřen sledováním výcvikových aktivit EUREPA a jejich návaznosti na epileptologické vzdělávání v ČR.      

 

7)      Dr. Marusič informoval Výbor o jednáních s Kategorizační komisí, zejména o zamýšleném novém číselníku (trend ke snížení úhrady lamotriginu) a dále o aktuální situaci s Liskantinem (firmou Astra Zeneca potvrzeno definitivní ukončení dovozu Mysolinu, v nejkratší možné době bude dr.Marusičem podána žádost o plnou úhradu Liskantinu - ten dosud s doplatkem cca 150 Kč/balení).

 

8)      Prim. Kuba jménem Výboru ČLPE zaslal redakci časopisu Aura oficiální dopis, požadujícím vysvětlení řady obsahových nesrovnalostí v článcích zde publikovaných. Monitorováním kvality příspěvků v tomto časopise pověřen dr.Marusič.

 

9)      Dále byla diskutována podoba Epileptologických listů (nedávno publikováno 3. číslo), bylo rozhodnuto ponechat jejich stávající podobu minimálně do dalšího čísla, které by mělo být publikováno v V-VI/04. Obsahově budou epi listy obohaceny o příspěvky od členů Výboru.   

 

10)  Ohlášené epileptologické akce v roce 2004:

-          Den České ligy proti epilepsii, Brno – hotel Voroněž, 23. 4. 2004

-          Epileptochirurgický workshop Brno (po skončení Dne ČLPE v Brně, 23.4.04)

-     Doškolovací epileptologický kurs J. Dolanského, Průhonice, 24. - 25. 9. 2004

-     XXVI. český a slovenský epileptologický sjezd, Brno, 30. 11. – 1. 12. 2004    (účastnický poplatek: 400 Kč do 30. 6., 700 Kč po 30. 6., deadline pro abstrakta originálních sdělení 30.6.).

 

11)   Aktualizací Stanov ČLPE (včetně vytvořené české verze) pověřena as. Zárubová.

 

12)   Oznámeno zřízení kontaktní mailové adresy na výbor ČLPE – clpe@centrum.cz . (Jejím spravováním pověřena sekretářka Ligy).

 

13)  Dr. Marusič představil nově zřízené webové stránky České ligy proti epilepsii (http://www.ilae-epilepsy.org/chapter/CzechRepublic/. Bylo rozhodnuto o vložení aktuální skladby Výboru, mailových adres na členy Výboru, kontaktní adresy na Výbor (viz shora), aktualizace zápisu ze schůze Výboru a vytvoření odkazu na epileptologické akce (semináře, sjezdy, kursy) v ČR.

 

14)   Za člena ČLPE byl nově přijat Grygoriy Tsenov. Schválená přihláška bude odeslána na adresu členské evidence ČLS JEP (dr.Zelená).

 

15)  As. Zárubovou navrženo a Výborem schváleno udělení čestného členství ČLPE prof. P. Wolfovi z Bielefeldu (SRN). Realizací pověřena as. Zárubová.

 

16)  Do konce března mají být Výboru mailem předloženy návrhy na granty EPI 99, na další schůzi Výboru budou definitivně dořešeny sporné body kolem pravidel pro získání grantů.

 

17)  Stav finančních prostředků ČLPE beze změn (prim. Kalina)

 

18)  Termín další schůze Výboru ČLPE - 22. 4. 2004 v Brně