Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

29. 11. 2004

 

Přítomni:        prof. Rektor, prof. Mareš, doc. Komárek, doc. Šlapal, doc. Hovorka, doc. Brázdil, prim. Hadač, prim. Kalina, prim. Kuba, as. Zárubová, dr. Kubová, dr. Marusič, pí Dvořáčková

Zapsal:           doc. Brázdil

Datum:           29. 11. 2004

Konání:          Brno

___________________________________________________________________________

 

 

1)      Prof. Rektor představil Výboru novou sekretářku ČLPE paní J. Dvořáčkovou (pracoviště 1. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny v Brně). 

 

2)      Byla provedena kontrola zápisu z poslední schůze Výboru.

 

3)      Prim. Hadač podrobně informoval Výbor ČLPE o aktuálním stavu MCQ testu, hodnotícího odborné znalosti žadatelů o Statut epileptologa. Dohodnuto nepodkročitelné minimum pro vyhovění současné verzi testu – 60% správných otázek. Aktuální verzi testu budou absolvovat žadatelé o statut, kteří již splnili všechny ostatní požadované podmínky. Po ověření odborných znalostí jim bude následně udělen statut epileptologa. Aktualizovaná databáze neurologů se statutem epileptologa bude k dosažení na sekretariátu ČLPE. 

 

4)      Výbor byl pracovní komisí seznámen s návrhem Pravidel pro zařazení na „Seznam epileptologů pro VZP“ a následně byl návrh odsouhlasen. Doc. Komárek byl pověřen dalším jednáním s VZP na toto téma za účasti představitele ČNS (delegovaného Výborem ČNS).

 

5)      Výborem byl dále odsouhlasen návrh Stanov České ligy proti epilepsii, Jednacího a Volebního řádu. Návrh bude následně předložen k připomínkování a odhlasování členské základně na plenární schůzi ČLPE dne 30. 11. 2004. Současně byli navrženi členové pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise pro plenární schůzi ČLPE.

 

6)      Výbor byl seznámen s aktuálním stavem čerpání finančních prostředků ze stipendia EPI99 a cestovního grantu firmy GSK za rok 2004 a dále byl informován o vítězi Ceny J. M. Marci za uplynulý rok (R. Kuba). Deadline pro zaslání žádostí o stipendium EP99, Cestovní grant firmy GSK a Cenu J. M. Marci  v příštím roce byl stanoven na 28. 2. 2005. Informace o posledních termínech pro zaslání žádostí bude zveřejněna v nejbližším čísle Neurologie pro praxi a v Epileptologických listech. 

 

7)      Dr. Marusič informoval Výbor o zprávách Kategorizační komise a o nové vyhlášce o úhradách léků, zejména stran schválení plné úhrady Liskantinu s platností od 1. 1. 2005. Specifický léčebný program pro Liskantin byl schválen do 31. 3. 2006. Výbor ČLPE podpořil schválení plné úhrady clobazamu a opakovaně podpořil zařazení Ketocalu Kategorizační komisí do skupiny PZLÚ.

 

8)      5. číslo Epileptologických listů bude standardním způsobem publikováno do konce letošního roku a bude obsahovat zápis z poslední pracovní schůzky Výboru ČLPE, zápis z Plenární schůze ČLPE (konané v rámci 26. českého a slovenského epileptologického sjezdu v Brně dne 30. 11. 2004) a poslední termíny pro zaslání žádostí o přidělení stipendií EPI99, Cestovního grantu GSK a Ceny Jana Marca Marci (viz shora). Dle možností budou dále obsahovat zprávy ze studijního pobytu stipendistů EPI 99 a držitelů grantu GSK za rok 2004 (Dr. D. Lojková a Dr. K. Štěrbová). 

 

9)      Doc. Brázdilem byl Výbor seznámen s aktuálními možnostmi předplatného časopisu Epilepsia na rok 2005. Výborem byl následně odsouhlasen návrh zajistit nejen členům Výboru, ale všem zájemcům z řad členů ČLPE zdarma on-line přístup k plným textům článků tohoto renomovaného mezinárodního časopisu. Vzhledem k možnosti využití zvýhodněného individuálního předplatného je nutné, aby se kterýkoli zájemce zaregistroval na webové adrese https://www.assocoffice.com/Ilae/secureforms/pub_renew.cfm a individuálně si přístup předplatil (35 USD). Po zaslání kopie dokladu o zaplacení předplatného (nejpozději do 31.12.04!!! na adresu pokladníka ČLPE prim. M. Kaliny) mu bude tato částka zpětně proplacena z konta ČLPE. Členové ČLPE budou o uvedené možnosti informováni na plenární schůzi ČLPE (30.11. 04) a písemně pak v následujícím čísle Epileptologických listů.

 

10)  Výborem bylo schváleno konání 27. českého a slovenského epileptologického sjezdu v roce 2005 v Průhonicích a jeho spojení s pravidelně konanými doškolovacími Dolanského dny (organizační výbor: J. Hadač, P. Marusič, M. Brázdil, M. Kalina, P. Kršek). Prof. Rektor dále informoval o organizaci mezinárodního Danube symposia 2006 (Brno), v jehož rámci pod záštitou ILAE proběhne epileptologický doškolovací kurs.

 

11)  Výbor jednoznačně podpořil návrh as. Zárubové zařadit ochranné helmy pro pacienty s epilepsií se záchvaty s pádem mezi pomůcky zdravotnické techniky předepisované na poukaz a hrazené z prostředků zdravotního pojištění.

 

12)  Výbor dále odsouhlasil navýšení částky na odměny pro autory monografie Farmakorezistentní epilepsie na celkem 100.000 Kč z fondu EPI99.

 

13)  Za členy ČLPE byli nově přijati MUDr. V. Chalupová a MUDr. M. Kuchar. Schválené přihlášky budou odeslány na adresu členské evidence ČLS JEP. Výbor neschválil přijetí MUDr. L. Hronovské za člena ČLPE.

 

 

14)  Výbor dále odsouhlasil podporu aktivit EURAP zřízením podkonta na účtu ČLS JEP.

 

15)  Doc. Hovorka seznámil Výbor ČLPE s oficiálním vyjádřením vedoucího právního oddělení ČLK Dr. Macha k možnosti účasti lékařů-zaměstnanců na sponzorovaných sjezdech. Tento dokument je zájemcům k dispozici na sekretariátu ČLPE.

 

16)  Pokladník ČLPE prim. Kalina seznámil členy Výboru s aktuálním stavem finančních prostředků ČLPE. Konto ČLPE u ČLS JEP: 91.106 Kč; Fond u Anthony Production: 116.540 Kč. Výbor byl dále informován o aktuálních pravidlech vykazování pracovních cest (nutné vždy doložit velkým technickým průkazem vozidla, schváleno proplacení kilometrovné + pohonné hmoty). Výbor současně udělil podpisové právo k vyřízení cestovních příkazů svému pokladníkovi. Odsouhlasena Výborem byla odměna sekretářce ČLPE (dohoda o pracovní činnosti - 2.500 Kč čistého/měsíc) a administrátorovi webových stránek ČLPE (z EPI99, 12.000 Kč čistého/rok).

 

17)  Termín následující schůze Výboru dohodnut na duben 2005.