Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

22. 4. 2004

 

Přítomni:        prof. Rektor, prof. Mareš, doc. Komárek, doc. Šlapal, doc. Brázdil, prim. Hadač, prim. Kalina, prim. Kuba, as. Zárubová, as. Nešpor, dr. Kubová, dr. Marusič

Zapsal:           doc. Brázdil

Datum:           22. 4. 2004

Konání:          Brno

___________________________________________________________________________

 

 

1)      Prof. Rektor informoval Výbor o průběhu jednání ČLPE (zastoupené doc. Hovorkou) s VZP a Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR stran uplatňování regulátorů lékové spotřeby na etablovaná Centra pro epilepsie. O průběhu těchto jednání bude prof. Rektorem a prim. Kalinou informován také Výbor ČNS na svém nejbližším zasedání dne 21.5.04.

 

2)      Prim. Hadač podrobně informoval Výbor ČLPE o jednání na posledním Výboru České neurologické společnosti, kde zazněly vážné obavy o preskripční znevýhodnění běžných terénních neurologů při výhledové úpravě pravidel pro uplatňování regulačních mechanismů v případě překročení limitu na preskripci léků pro kolegy zařazené na Seznam epileptologů VZP. Bylo rozhodnuto o přizvání zástupce Výboru ČNS na další jednání ČLPE s VZP (za výbor Ligy se jednání zúčastní doc. Komárek a doc. Hovorka), při kterém musí být ze strany VZP jednoznačně potvrzena absence vlivu tohoto kroku na preskripční limity ostatních neurologů. O výsledcích těchto jednání bude také informován Výbor ČNS.

 

3)      Prim. Hadač předložil členům Výboru pracovní návrh MCQ testu, hodnotícího odborné znalosti žadatelů o Statut epileptologa (prvních 100 otázek). Test bude v dohodnutém termínu individuálně členy výboru zhodnocen a po té bude rozhodnuto o jeho konkrétním použití při hodnocení odborných znalostí žadatelů.

 

4)      Výborem ČLPE byl přeložen poslední termín pro zaslání žádostí o Cestovní grant firmy GSK pro Ph.D. studenty (za rok 2004) na  31. 5. 2004. Žádosti budou zájemci zaslány na adresu dr. Kubové, která také zajistí distribuci základní informace o grantu na děkanáty a rektoráty vysokých škol v ČR, na jednotlivé neurologické kliniky a ústavy ČAV. Paralelně bude tato informace také vyvěšena na stránkách ČLPE (zajistí dr. Marusič). Příjemci Cestovního grantu GSK i ceny Jana Marca Marci (deadline 1.6.2004) představí svou práci ve formě krátké přednášky na XXVI. českém a slovenském epileptologickém sjezdu v Brně (XI/04).                 

 

5)      Výborem Ligy byla schváleno udělení stipendií EPI 99: MUDr. Jozef Zákopčan (Centrum pro epilepsie Brno) – zabezpečení měsíční odborné stáže na epileptologickém pracovišti v Bielefeldu; MUDr. Katalin Štěrbová (Centrum pro epilepsie Motol) – zabezpečení účasti na dvoutýdenní mezinárodní stáži „Epilepsie u dětí – neurobiologie, klinika a terapie“ v Benátkách (akce EUREPA); Mgr. Denisa Lojková (Fyziologický ústav ČAV) – pokrytí nákladů na aktivní účast na FENS Foru 2004 v Lisabonu; MUDr. Přemysl Jiruška (Fyziologický ústav ČAV) – zabezpečení aktivní účasti na 28. Sjezdu American Epilepsy Society v New Orleans. Příjemci stipendií EPI 99 obdrží cestou sekretariátu ČLPE oficiální dopis o udělení stipendia, postupu při vyúčtování nákladů a způsobech prezentace jejich odborné práce nebo zprávy ze studijního pobytu (dopis bude připraven doc. Komárkem a prim. Kalinou). Pravidla pro udělování stipendií EPI 99 budou znovu uveřejněny v Epileptologických listech (doc.Šlapal) a umístěny na webové stránky ČLPE (dr.Marusič).                                            

 

6)      Dr. Marusič informoval Výbor o jednání na Kategorizační komisi, zejména stran AE generik, již platného snížení úhrady nových antiepileptik a schválení plné úhrady Liskantinu s platností od 1.8.2004. Současně Výbor ČLPE podpořil zařazení Ketocalu Kategorizační komisí do skupiny PZLÚ.

 

7)      Výborem ČLPE byl diskutován praktický dopad zaváděného DRG systému na péči o farmakorezistentní epileptické pacienty. Bylo konstatováno, že úhrady podle DRG systému zdaleka nemohou pokrýt kvalitní péči o hospitalizované dekompenzované či jinak komplikované pacienty a zaváděný systém pak zcela znemožňuje pokrytí předoperačního vyšetření epileptochirurgických pacientů. Řešením by snad mohlo být vynětí některých specializovaných epileptochirurgických výkonů z DRG systému. Ve stávající podobě DRG systém každopádně vážně ohrožuje poskytování racionální léčby pacientům s refrakterní epilepsií v ČR. V tomto smyslu bude prim. Kalinou a dr. Marusičem vypracováno Odborné stanovisko Výboru ČLPE, které bude zasláno na vědomí České neurologické společnosti a Všeobecné zdravotní pojišťovně.   

 

8)      4. číslo Epileptologických listů bude publikováno v VI/04 a bude obsahovat zápisy z posledních dvou pracovních schůzek Výboru ČLPE, pravidla pro udělování Ceny Jana Marca Marci, Cestovního grantu firmy GSK pro Ph.D. studenty a Stipendií EPI 99. Současně touto cestou budou zveřejněny zprávy ze studijního pobytu stipendistů EPI 99 MUDr. R Jančálka a MUDr. J. Otáhala.

 

9)      Prof. Rektorem byl Výboru předložen návrh programu Epileptochirurgického workshopu, konaného v Mikulově ve dnech 21.-23. 5. 2004. Návrh byl přijat.

 

10)  Výbor dále přijal Zprávu o proběhlém kursu trenérů EUREPA (Průhonice XI/03) zaslanou dr. Kubovou a as. Zárubovou.

 

11)  V tajném hlasování Výbor ČLPE podpořil kandidaturu prof. Fredericka Andermanna do funkce prezidenta ILAE. 

 

12)  Doc. Brázdilem byl Výbor seznámen s aktuálními možnostmi předplatného časopisu Epilepsia pro členy Výboru. Bylo rozhodnuto o zajištění jeho předplatného pro pracoviště členů Výboru (Sv. Anna, Homolka, Mareš, Komárek, Hovorka, Šlapal, Hadač, Marusič, Nešpor, Zárubová). Platba bude provedena z konta EPI 99. 

 

13)  Za člena ČLPE byl nově přijat MUDr. Pavel Šmérek. Schválená přihláška bude odeslána na adresu členské evidence ČLS JEP.

 

14)  Dr. Marusič byl vyzván k aktualizaci webových stránek ČLPE.

 

15)  Stav finančních prostředků ČLPE zůstal beze změn (prim. Kalina)