Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

Přítomni: prof. Brázdil, dr. Brožová, doc. Donáth, prim. Hadač, doc. Hovorka, prim. Kalina, doc. Komárek, dr. Kršek, prim. Kuba, doc. Kubová, prof. Mareš, dr. Marusič, prim. Ošlejšková, as. Zárubová

Omluveni: prof. Rektor

Zapsal: dr. Zárubová

Datum: 4. 10. 2007

Konání: Průhonice


 1. Dokončení voleb do výboru ČLPE

  Pokladníkem zvolen prim. Kalina.

  Vědeckým sekretářem dr. Zárubová.

  Revizní komise zvolila za předsedu dr. Krška.

 2. VZP a regulace preskripce ambulantních neurologů.
  Prim. Hadač informoval o rozhovoru s Dr. Pokorným (VZP), z kterého vyplynulo, že nebyl seznámen s problematikou. Podle zápisů výboru proběhla poslední schůzka zástupců výboru a VZP v 12/2006. Je třeba zjistit, zda existuje z této schůzky zápis – prof. Rektor?
  Prim. Hadač domluví další schůzku, které by se zúčastnili prim. Hadač, doc. Hovorka, prof. Brázdil (jako náhradník Dr. Marusič) .

 3. Úhrady AE
  Dr. Marusič informoval o situaci stran úhrad AE. Nejprve prakticky zrušena Kategorizační komise MZd s tím, že další regulace bude náležet SÚKL. Nakonec zatím dále MZd, které koncem 07/2007 e-mailem informovalo o novém rozdělení léků do tzv. clusterů. Na reakci, že antiepileptika nejsou v seznamu, Dr. Suchopár odpověděl, že antiepileptika nebudou clusterovat, protože nejsou zaměnitelná. Úhrada bude stanovena zvláštním postupem – zatím jsme nebyli seznámeni jakým.
  Dr. Zárubová požádá prim. Markovou o aktuální informace.

 4. Úhrady v systému DRG
  V současné době je plán postupného přechodu systému plateb ZP nemocnicím na tzv. DRG systém, s tím, že fakultním nemocnicím bude 10 % péče vypláceno tímto systémem. Péče poskytovaná epileptikům není diferencovaná a existuje riziko nedostatečného finančního krytí vyšetření a péče o farmakorezistentní epileptiky.
  Dr. Zárubová se bude informovat na Mzd, kdo strukturuje DRG.

 5. Finanční situace Ligy
  Prim. Kalina vytvoří finanční plán na rok 2008 pro ČLS JEP. Prim. Hadač informoval o finančních prostředcích u Anthony. Případný zisk z Průhonic 2007 bude dělen 2:1 (Liga : IPVZ).

 6. Další osud Epileptologických listů.
  Prof. Brázdil informoval o předpokládaném zvýšení ceny za tisk EL na 12 250 Kč. Výbor rozhodl o zrušení tištěné podoby listů. Budou dostupné na webu. Prof. Brázdil bude dál editorem. V této souvislosti diskutována i změna struktury stránek ČLPE, na příští schůzku výboru pozveme dr. Tomáška.

 7. Stav supplementa Epileptic Disorders
  Prof. Mareš opakovaně připomínal Dr. Arzimanoglou. Nakonec poslal v ČR recenzované články redakci. Cena za vydání suplementa bude 25.000 Euro. Firma UCB slíbila sponzorovat částkou 70.000 Kč. Zbytek bude financován z EPI 99. Domluveno, že se prim. Kalina domluví s pí Š. Reitlerovou z UCB, aby bylo možné poslat zálohu, výměnou akceptační list.

 8. Ceny a granty 2008.
  Cena Marca Marci – bude zveřejněno v Neurologii pro praxi, za rok 2007 budou vypsány dvě ceny (jedna pro juniory, první autor do 35 let).
  Cena GSK – podpora pro „Cestovni granty firmy GSK pro postgradualni studenty“ přislíbená firmou GSK nebyla v letošním roce vyplacena a GSK na opakované urgence a dotazy neodpovídá. Předseda Ligy prim. Hadač se domluví na schůzce s gen. ředitelkou GSK o dalším osudu.
  Prof. Mareš žádá o sponzorování ruské PhD studentky – může požádat o cestovní grant.

 9. Náplň a spravování webu www.epilepsie.cz
  Firma Sanofi-Aventis slíbila sponzorování dalšího chodu stránek. Peníze budou uloženy na podkontu ČLPE. Správou stránek bude pověřen Dr. Tomášek. Otázky bude i nadále rozdělovat Mgr. Teysslerová. Všichni budou finančně ohodnoceni podle možností a zásluh.

 10. Doc. Donáth jako host výboru
  byl informován o prodloužení cyklu epileptologických sjezdů jedenkrát za 2 roky s tím, že v roce 2009 byl měl být sjezd na Moravě a 2011 na Slovensku.

 11. Funkční odbornost v EEG
  Dr. Zárubová připraví podklady pro funkční odbornost v EEG, které budou předloženy ostatním odborným společnostem a posléze MZd a ČLK.

 12. Statut epileptologa
  byl schválen pro Dr. Petra Buška

 13. Za členku ČLPE byla nově přijata MUDr. Iva Marečková. Schválená přihláška bude odeslána na adresu členské evidence ČLS JEP.

 14. Prof. Brázdil informoval o kurzu EPODES, který se koná 18-23. 3. 2008 v Brně pod záštitou ILAE.

 15. Příští schůze výboru
  03/2008 v rámci EPODES v Brně.

 16.  

 


© Česká Liga proti Epilepsii, www.clpe.cz