Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

Přítomni: prof. Rektor, prof. Mareš, doc. Komárek, doc. Brázdil, doc. Kubová, doc. Hovorka, prim. Hadač, prim. Kalina, prim. Kuba, as. Zárubová, dr. Marusič, as. Nešpor, pí. Krainerová

Omluveni: doc. Šlapal

Zapsal: doc. Brázdil

Datum: 5. 10. 2006

Konání: Průhonice


 1. Prof. Rektor podrobně seznámil členy výboru s odpovědí ředitele VZP MUDr. P. Horáka z 22. 8. 06 na dopis ČLPE z 29. 6. 06, obsahující informace o aktuálním stavu péče o pacienty s epilepsií v ČR s přihlédnutím k vyjednaným dohodám mezi VZP a ČLPE a aktualizovaný Seznam epileptologů pro VZP. Vzhledem k nadále neutěšené situaci stran preskripce antiepileptik ve specializovaných Centrech pro epilepsie a v neurologických ambulancích ve vztahu ke změnám v postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny při úhradách léčby, bylo doporučeno další osobní jednání s ředitelem VZP za účasti předsedy České neurologické společnosti. Ze strany ČLPE pověřeni jednáním prof. Rektor, doc. Komárek, doc. Hovorka a prim. Kalina. Dopis s žádostí o setkání zašle na VZP předseda ČLPE prof. Rektor, kopie bude zaslána předsedovi ČNS.

 2. Doc. Brázdil předložil Výboru k projednání žádost dr. S. Večeřové o statut epileptologa. Jmenovaná doložitelně splnila všechny předepsané podmínky pro jeho získání. Na základě závěrečného hodnocení žadatelky odborným garantem školícího pracoviště Výbor následně rozhodl o přiznání Statutu epileptologa, vykonávajícího diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s epilepsií od úrovně definované ve »Standardu diagnostických a léčebných výkonů - epilepsie« jako sekundární péče ambulantní a nemocniční“. Na základě doloženého odborného profilu žadatele byl dále přiznán „Statut epileptologa“ Doc. V. Komárkovi, Doc. J. Hovorkovi, dr. P. Marusičovi, dr. L. Faladové, dr. H. Krijtové, dr. M. Tomáškovi, dr. P. Krškovi, dr. V. Sebroňové, dr. K. Štěrbové a dr. H. Vacovské. Aktualizovaná databáze neurologů se statutem epileptologa je k dosažení na webových stránkách Ligy a současně na sekretariátu ČLPE.

 3. Na Seznam epileptologů pro VZP“ byl ke stávajícím nově zařazen dr. M. Kuchař.

 4. Na návrh prof. Rektora byla v rámci Výboru ČLPE ustavena Čestná rada, jejímž členem se (pokud souhlasí) stává každý past-president ČLPE po skončení svého funkčního období. Touto formou může člen Čestné rady pokračovat v činnosti výboru, nemá však hlasovací právo a nemůže být již zvolen znovu předsedou ČLPE. Prvním členem Čestné rady se stal prof. Mareš. Návrh musí být ještě odsouhlasen na Plenární schůzi ČLPE 6.10.06 a podmínky členství v Čestné radě pak včleněny do stanov ČLPE.

 5. Vzhledem ke končícímu funkčnímu období současného Výboru ČLPE (k datu 30.4.07) proběhnou na jaře příštího roku volby do nového Výboru. Organizačním zajištěním voleb pověřen doc. Komárek.

 6. Po delší diskusi bylo navrženo stručné Odborné stanovisko ČLPE k EEG vyšetření ve vztahu ke způsobilosti k řízení motorových vozidel u držitelů řidičského oprávnění skupin C, C+E, D+E (viz novelizace 411/2005 Sb, §87a). Výsledek bude zformulován doc. Hovorkou a as. Zárubovou a bude přednesen v rámci doškolovacího kursu v Průhonicích, zaslán Výboru České neurologické společnosti a také zveřejněn v nejbližších Epileptologických listech.

 7. Výborem ČLPE bylo dodatečně schváleno udělení stipendia EPI 99:

  - PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. (Centrum pro epilepsie Motol) – zabezpečení aktivní účasti na International Neuropsychological Society Meeting v Curychu.

  Příjemce obdrží cestou sekretariátu ČLPE oficiální dopis o udělení stipendia.

 8. Vzhledem k opakovanému nezájmu členské základny ČLPE o inzerované individuální předplatné časopisu Epilepsia v minulosti se nyní Výbor rozhodl proplatit individuální předplatné odborného epileptologického periodika pro své členy ve výši 120 USD/člena výboru/rok. Platba bude provedena z konta EPI 99.

 9. Výbor byl seznámen s termínem a místem konání 20. společného českého a slovenského epileptologického sjezdu. Tento proběhne ve dnech 4.-6. 10. 2007 v Průhonicích v návaznosti na epileptologický kurs J. Dolanského. Organizační výbor a hlavní témata sjezdu budou dále upřesněna.

 10. Dr. Marusič informoval Výbor o přípravných jednání před Kategorizační komisi.

 11. As. Zárubová informovala Výbor o realizaci finanční podpory republikových aktivit v rámci registru EURAP od firmy Pfizer i dalších aktivitách EUREPA (příští rok meeting v Bělehradu).

 12. Deadline pro zaslání přihlášek do soutěže o Cenu J. M. Marci za rok 2006 byl stanoven na 30. dubna 2007 (žádosti s přiloženou kopií přihlášené publikace se zasílají na adresu prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 14220 Praha 4; další podrobnosti viz Epileptologické listy 2004;4:4).

 13. Diskutována byla otázka pravidelné aktualizace webových stránek ČLPE – nutné zajistit včasné vyvěšování informací o doškolovacích epileptologických akcích a odborných sjezdech organizovaných Českou ligou proti epilepsii, stejně jako o termínech schůzí Výboru ČLPE. Dále bylo doporučeno doplnění webových stránek ČLPE o členy Revizní komise – prim. Kuba - předseda, členové - as. Nešpor a doc. Šlapal. Pověřen dr. Tomášek a schválen následující postup: Vyvěšení bude přímo zadáno členem Výboru, nebo se dr.Tomášek aktivně dotáže předsedy/vědeckého sekretáře, zda má být určitá informace vyvěšena.

 14. 9. číslo Epileptologických listů bude publikováno standardním způsobem koncem t.r. Bude obsahovat zápis z poslední pracovní schůze Výboru ČLPE, Odborné stanovisko ČLPE k vyšetření způsobilosti řízení motorových vozidel u držitelů řidičského oprávnění skupin C, C+E, D+E, zápis Plenární schůze ČLPE (ze dne 6.10.06), aktualizovaný Seznam epileptologů pro VZP, informace o volbách do Výboru na funkční období 2007-2011 a zprávy z absolvovaných studijních pobytů hrazených ze stipendií EPI99 (Dr. Javůrková, Dr. Fojtíková, Dr. Štěrbová, Dr. Krýsl, Dr. Novotná).

 15. Diskutována byla další spolupráce s Mediforem nad rozpracovaným projektem Minimálních diagnostických a terapeutických standardů v rámci pracovní skupiny EpiStop. Výbor se shodl na tom, že je žádoucí dokončit plánované standardy IX-X a revidovat/aktualizovat texty předchozích standardů. Jednání se zástupci GSK bude koordinovat dr.Marusič.

 16. Výbor s politováním konstatoval, že navzdory maximálnímu úsilí ze strany ČLPE nadále vázne spolupráce s redakcí časopisu Aura. Nabídnutá odborná pomoc při zvýšení obsahové úrovně časopisu nebyla zatím jeho redakcí využita.

 17. Výborem bylo schváleno předložené znění smlouvy mezi Sanofi-Aventis a ČLPE o bezplatném převodu webové domény www.epilepsie.cz na Českou ligu proti epilepsii; charakter této domény zůstane i do budoucna nezměněn (nadále bude sloužit především pacientům s epilepsií jako zdroj informací o svém onemocnění a prostředek ke komunikaci s epileptology), provoz domény bude nadále zajišťovat firma Sanofi-Aventis formou sponzoringu.

 18. Pokladník ČLPE prim. Kalina informoval členy Výboru o stavu finančních prostředků ČLPE. Bylo diskutováno chybějící čerpání finančních prostředků z fondu EPI99 za letošní rok. Stipendisté EPI99, kteří tak dosud neučinili, budou vyzváni k urychlenému čerpání přidělených prostředků.

 


© Česká Liga proti Epilepsii, www.clpe.cz