Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

Přítomni: prof. Rektor, prof. Mareš, doc. Brázdil, doc. Hovorka, doc. Šlapal, prim. Kalina, prim. Kuba, as. Zárubová, as Nešpor, dr. Marusič, pí Dvořáčková, pí Krainerová

Omluveni: doc. Komárek, doc. Kubová, prim. Hadač

Zapsal: doc. Brázdil

Datum: 8. 6. 2006

Konání: Brno


1)  Prof. Rektor představil Výboru novou sekretářku ČLPE paní Bc. Marcelu Krainerovou (pracoviště 1. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny v Brně; e-mail: krainerova@seznam.cz ), která nahradí v této funkci pí Dvořáčkovou (ukončení dohody k 31.5.2006).

 

2)  Byla diskutována aktuální situace stran preskripce antiepileptik ve specializovaných Centrech pro epilepsie a v neurologických ambulancích ve vztahu ke změnám v postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny při úhradách léčby. Bylo dohodnuto zaslání oficiálního dopisu novému řediteli VZP MUDr. P. Horákovi s informacemi o aktuálním stavu péče o pacienty s epilepsií v ČR s přihlédnutím k vyjednaným dohodám mezi VZP a ČLPE (odvolávající se též na dopis předchozího ředitele VZP ing. J. Čekala předsedovi ČLPE). Přílohou dopisu bude aktualizovaný Seznam epileptologů pro VZP a Seznam epileptologů pracujících v Centrech pro epilepsie. Pověřeni předseda a věd. sekretář ČLPE.

 

3)  Výboru ČLPE byla předložena žádost přednosty Neurologické kliniky UK LF Plzeň prof. Amblera o schválení Centra pro epilepsie na jeho klinice. Po projednání Výbor konstatoval, že dané pracoviště splňuje požadovaná kritéria pro Centrum pro léčbu epilepsie v rámci terciární péče o pacienty s epilepsií, jak byla definována ve Standardu diagnostických a léčebných výkonů – epilepsie (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 1998, 61/94, No. 4, 222-223). Současně Výbor požaduje doložit odbornou erudici v epileptologii minimálně jednoho z pracovníků na dotyčném pracovišti získáním Statutu epileptologa (viz Koncepce péče o pacienty s epilepsií v ČR – Neurologie pro praxi 2004; 1: 52. a Podmínky pro přiznání statutu epileptologa – Epileptologické listy 2005; 7: 5 .). Vlastní přiznávání statutu Centra pro epilepsie bude diskutováno na nejbližším Výboru ČNS (pověřeni prof. Rektor a prim. Kalina)

 

4)  Doc. Brázdil předložil Výboru k projednání žádosti MUDr. Moniky Záhumenské, MUDr. Evy Štolcové, MUDr. Růženy Kovářové, MUDr. Jaroslavy Budínské a MUDr. Martina Kuchaře o statut epileptologa. Jmenovaní doložitelně splnili všechny předepsané podmínky pro jeho získání. Na základě závěrečného hodnocení žadatelů odbornými garanty školícího pracoviště Výbor následně rozhodl o přiznání „Statutu epileptologa , vykonávajícího diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s epilepsií od úrovně definované ve »Standardu diagnostických a léčebných výkonů - epilepsie« jako sekundární péče ambulantní a nemocniční“. Na základě doloženého odborného profilu žadatele byl dále přiznán „Statut epileptologa“ dr. Ireně Novotné. Aktualizovaná databáze neurologů se statutem epileptologa je k dosažení na webových stránkách Ligy a současně na sekretariátu ČLPE.

 

5)  Na „ Seznam epileptologů pro VZP “ byli ke stávajícím nově zařazeni dr. Monika Záhumenská, dr. Eva Štolcová, dr. Růžena Kovářová (viz SEZNAM lékařů se statutem epileptologa pro VZP).

 

6)  Výbor byl seznámen s hlavními tématy letošního doškolovacího epileptologického kursu J. Dolanského v Průhonicích (6.-7.10.2006): „Vše o absencích (skoro)“, „Epileptické záchvaty a syndromy časného věku“ a „EEG a posudková problematika“. Prof. Rektor dále informoval o špatné informovanosti neurologů v ČR o 19. společném slovenském a českém epileptologickém sjezdu (27.9.2006, Košice) a současně o pravděpodobné změně termínu konání mezinárodní konference s názvem Epilepsy, Mind and Brain (původní termín 29.-31.3.2007, Praha; nový termín bude upřesněn). Současně bylo Výborem odsouhlaseno finančně podpořit aktivní účast neurologů z ČR na této významné mezinárodní akci (z fondu EPI 99). V jednání je uspořádání 20. společného českého a slovenského epileptologického sjezdu (Praha 2007) společně s epileptologickým kursem J. Dolanského v Průhonicích.

 

7)  Na návrh doc. Komárka bylo odhlasováno navýšení finančního limitu stipendia EPI 99 – finanční podpora aktivní účasti na kongresu nyní maximálně 50 000 Kč, studijní pobyt nyní maximálně 100 000 Kč. Současně je při větším počtu zájemců věková hranice pouze orientační. Ostatní pravidla pro získání stipendia EPI 99 zůstávají nezměněna (viz Epileptologické listy 2004, 4, 4 .). Informace o změně pravidel stran stipendia EPI 99 bude zveřejněna v periodiku Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (pověřen prim. Kalina).

 

8)  Výborem ČLPE bylo schváleno udělení stipendií EPI 99 :

-  MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. (Centrum pro epilepsie Motol) – zabezpečení půlročního postdoktorandského vědeckého pobytu v Epileptologickém centru Brain Institute, Miami Children´s Hospital.

-  MUDr. Martina Novotná (Centrum pro epilepsie Motol) – zabezpečení 3 měsíční stáže v Epileptic Centre of Baylor College of Medicine (problematika genetiky epilepsie a tzv. kanálopatií)

-  MUDr. Katalin Štěrbová (Centrum pro epilepsie Motol) – zabezpečení aktivní účasti na Practical Epileptology Summer School v Radovljice ve Slovinsku.

-  MUDr. David Krýsl (Centrum pro epilepsie Motol) - zabezpečení aktivní účasti na Practical Epileptology Summer School v Radovljice ve Slovinsku.

-  MUDr. Dagmar Fojtíková (Centrum pro epilepsie Brno) – zabezpečení aktivní účasti na 7. evropském epileptologickém kongresu v Helsinkách.

Příjemci stipendií EPI 99 obdrží cestou sekretariátu ČLPE oficiální dopis o udělení stipendií.

 

9)  Dr. Marusič informoval Výbor o novém návrhu úhradové vyhlášky MZ (s platností od 1.8.2006). Dle tohoto návrhu by mělo dojít ke snížení úhrad řady antiepileptik, přičemž je toto snížení dysproporcionální. Výbor opět konstatoval nezaměnitelnost jednotlivých antiepileptik,

dr. Marusič byl pověřen zasláním odvolání jménem výboru ČLPE na Ministerstvo zdravotnictví.

 

10)  As. Zárubová informovala Výbor o realizaci finanční podpory republikových aktivit v rámci registru EURAP od firmy Pfizer.

 

11)   8. číslo Epileptologických listů bude publikováno standardním způsobem začátkem července t.r. (bude obsahovat zápisy dvou pracovních schůzí Výboru ČLPE, aktualizovaný Seznam epileptologů pro VZP, zprávy z uskutečněných epileptologických akcí – vzdělávací epi kurzy v Eilatu a v rámci Danube symposia v Brně, aktuální informace o možnostech dovozu pomůcky - ochranná helma pro pacienty s epilepsií do ČR, a informace o možnostech využití cestovních grantů od ILAE k aktivní účasti na světovém a evropském epileptologickém kongresu).

 

12)  Pokladník ČLPE prim. Kalina informoval členy Výboru o stavu finančních prostředků ČLPE .

 

13)  Další schůze Výboru proběhne v Průhonicích v době konání epileptologického kursu J. Dolanského.


© Česká Liga proti Epilepsii, www.clpe.cz