Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

Přítomni: prof. Rektor, prof. Mareš, doc. Komárek, doc. Brázdil, doc. Kubová, doc. Hovorka, prim. Hadač, prim. Kalina, as. Zárubová, dr.Marusič, pí Dvořáčková

Omluveni: doc. Šlapal, prim. Kuba

Zapsal: doc. Brázdil

Datum: 13. 3. 2006

Konání: Průhonice


1)  Byla diskutována aktuální situace stran preskripce antiepileptik ve specializovaných Centrech pro epilepsie a v neurologických ambulancích ve vztahu ke změnám v postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny při úhradách léčby. Bylo dohodnuto zaslání oficiálního dopisu řediteli VZP J. Čekalovi s informacemi o aktuálním stavu péče o pacienty s epilepsií v ČR s přihlédnutím k vyjednaným dohodám mezi VZP a ČLPE. Přílohou dopisu bude aktualizovaný Seznam epileptologů pro VZP a Seznam epileptologů pracujících v Centrech pro epilepsie. Pověřeni předseda a věd. sekretář ČLPE.

 

2)  Doc. Brázdil předložil Výboru k projednání žádost MUDr. Marty Sauerové o statut epileptologa. Jmenovaná doložitelně splnila všechny předepsané podmínky pro jeho získání. Na základě závěrečného hodnocení žadatelky odborným garantem školícího pracoviště Výbor následně rozhodl o přiznání „Statutu epileptologa , vykonávajícího diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s epilepsií od úrovně definované ve »Standardu diagnostických a léčebných výkonů - epilepsie« jako sekundární péče ambulantní a nemocniční“. Na základě doloženého odborného profilu žadatele byl dále přiznán „Statut epileptologa“ prof. Rektorovi, doc. Šlapalovi, doc. Brázdilovi, prim. Kubovi, as. Nešporovi a dr. Tyrlíkové. Aktualizovaná databáze neurologů se statutem epileptologa je k dosažení na webových stránkách Ligy (viz Seznam lékařů se statutem epileptologa) a současně na sekretariátu ČLPE.

 

3)  Na „ Seznam epileptologů pro VZP “ byli ke stávajícím nově zařazeni doc. Šlapal, as. Nešpor a dr. Sauerová (viz Seznam lékařů se statutem epileptologa pro VZP ).

 

4)  Výbor byl seznámen s termínem konání letošního doškolovacího epileptologického kursu J. Dolanského v Průhonicích (6.-7.10.2006). Navrženým tématem kursu jsou časné epileptické záchvaty. Prof. Rektor dále informoval o připravovaném 38. mezinárodním „Danube“ symposiu, které se bude konat v Brně ve dnech 6.-8. dubna 2006 (v rámci symposia proběhne i dvoudenní „ Teaching Course – Modern Trends in Epilepsy “). Dalšími připravovanými epileptologickými akcemi jsou letošní Den České ligy proti epilepsii (9.6.2006, Brno; Téma: Individuální strategie diagnostiky a léčby u pacientů s epilepsií), 19. společný slovenský a český epileptologický sjezd (27.9.2006, Košice), mezinárodní konference s názvem Epilepsy, Mind and Brain (29.-31.3.2007, Praha) a 20. společný český a slovenský epileptologický sjezd (Praha 2007; přesný termín v jednání).

 

5)  Na návrh doc. Kubové byl diskutován budoucí systém kontinuálního vzdělávání v epileptologii v ČR, který by byl kompatibilní s aktivitami EUREPA. Současné kursy klinické epileptologie jsou organizovány hned několika neurologickými klinikami, přičemž jejich náplň není jednotná. Avízované kursy: Kurs klinické epileptologie II (Brno, 7.-8.6.06, www.med.muni.cz/1neurol ), Kurs – Vybrané kapitoly z epilepsie (IPVZ Praha, 28.-29.4.06, www.ipvz.cz ).

 

6)  Dr. Marusič informoval Výbor o zprávách z jednání Kategorizační komise . Současně informoval o schválení specifického léčebného programu pro Liskantin s platností do 31.3.2008 (pro další období již bude nutná registrace Liskantinu Státním ústavem pro kontrolu léčiv).

 

7)  Výborem bylo odsouhlaseno, aby se ČLPE ucházela o organizování Evropského epileptologického kongresu v roce 2012 v Praze. Dalším jednáním s ILAE pověřen prof. Rektor.

 

8)  Prof. Mareš informoval Výbor o udělení ceny Jana Marca Marci za uplynulý rok. Cenu obdržel doc. Brázdil za 4 publikace v impaktovaných zahraničních časopisech v roce 2005.

 

9)  Organizačně-technickými aktivitami souvisejícími s provozem „pacientské“ části webové domény www.epilepsie.cz (viz minulý zápis) byl pověřen prim. Hadač.

 

10)  As. Zárubová informovala Výbor o prvních výsledcích registru EURAP (publ. v únorovém čísle časopisu Neurology) a o zabezpečení účasti ČR v tomto projektu.

 

11)  Vedením redakce Epileptologických listů byl na návrh doc. Šlapala pověřen doc. Brázdil.

 

12)  Dr. Marusič, pověřený koncem minulého roku Výborem k jednání ohledně odborné redakce časopisu Aura, referoval o výsledcích své diskuse se zástupci Společnosti E o možnostech zvýšení obsahové úrovně odborných článků publikovaných v tomto časopise. Byl konstatován nezájem Společnosti E o nabídku ČLPE podílet se na odborné korektuře publikovaných článků. Výbor proto po diskusi navrhl dále sledovat úroveň jednotlivých publikovaných příspěvků a v případě zásadního pochybení ze strany redakce časopisu reagovat zveřejněním opravy na webových stránkách Ligy, webové adrese www.epilepsie.cz a v následujícím čísle časopisu Aura (pověřeni dr. Zákopčan a prim.Kuba). Typickým příkladem nebezpečné chyby publikované v březnovém čísle časopisu Aura je uvedení kyseliny listové jako léku první volby v léčbě IGE! (viz Aura 161, březen 2006, str. 18)

 

13)  Za členy ČLPE byli nově přijati MUDr. Daniela Sochůrková, MUDr. Lenka Hlinková, MUDr. Martin Kuchař a MUDr. Michal Ryzí. Schválené přihlášky budou odeslány na adresu členské evidence ČLS JEP.

 

14)  Národní den epilepsie v letošním roce (30.9.06) bude organizován samostatně Společností E.

 

15)  Prof. Mareš informoval přítomné o nabídce genetického vyšetření pro pacienty s epilepsií od společnosti Athena

( www.AthenaDiagnostics.com ).

 

16)  Pokladník ČLPE prim. Kalina informoval členy Výboru o nezměněném stavu finančních prostředků ČLPE . Členy Výboru bylo upozorněno na chybějící převedení finanční odměny v rámci ceny J.M.Marci za roky 2003 a 2004 (příjemci ceny vyzváni k zaslání čísla svého bankovního konta pokladníkovi), chybějící platby za webovou doménu ČLPE a odměny správci webových stránek ČLPE (M. Tomášek) a chybějící proplacení finančních nákladů v rámci Národního dne epilepsie 2005. Pokladník ČLPE byl vyzván k zajištění nápravy.

 

17)  Další schůze Výboru proběhne dne 8.6.2006 v Brně.

 


© Česká Liga proti Epilepsii, www.clpe.cz