Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

Přítomni: prof. Rektor, prof. Mareš, doc. Šlapal, doc. Brázdil, doc. Kubová, doc. Hovorka, prim. Hadač, prim. Kalina, prim. Kuba, as. Zárubová, dr. Marusič, as. Nešpor, pí. Krainerová

Omluveni: doc. Komárek

Zapsal: doc. Brázdil

Datum: 17. 5. 2007

Konání: Brno


 1. Prof. Mareš informoval o výsledcích voleb do Výboru ČLPE

  Do uzávěrky voleb (11.5.) bylo obdrženo 56 platných hlasovacích lístků.

  Podle stanov ČLPE zůstali členy Výboru prof. Rektor (bývalý předseda) a prim. Hadač (bývalý místopředseda), jenž se automaticky stává pro následující funkční období předsedou ČLPE.

  Nově zvolení členové Výboru: as. Zárubová, doc. Brázdil, prim. Ošlejšková, dr. Marusič, doc. Hovorka, prim. Kuba a prim. Kalina.

  Členy Revizní komise ČLPE: byli zvoleni dr. Brožová, as. Kršek a doc. Kubová.

  Členem Čestné rady se vedle prof. Mareše nově stává i doc. Komárek.

  Následovala volba nového místopředsedy, jímž se stal doc. Brázdil.

  Volba dalších funkcionářů Výboru (vědecký sekretář a pokladník) proběhne na příští schůzi Výboru. Termín ukončení nadcházejícího funkčního období byl stanoven na 1.6.2011, organizací příštích voleb bude pověřen prof. Rektor (uzávěrka 1.4.2011).

 2. Prof. Rektor podrobně seznámil členy výboru se současným stavem jednání s VZP: v prosinci 2006 proběhlo jednání zástupců ČLPE s ředitelem úseku zdravotní péče VZP MUDr. Daliborem Štamberou, který byl podrobně seznámen se současným systémem specializované péče o nemocné s epilepsií v ČR. Diskutována byla péče o tyto pacienty na jednotlivých úrovních – od úrovně regionální až po nejvyšší Centra pro epilepsie. Zvláštní pozornost byla věnována odbornosti epileptologů (neurologů se statutem epileptologa), kterou garantuje ČLPE a Seznamu epileptologů, kterou dle předchozích dohod poskytuje ČLPE Všeobecné zdravotní pojišťovně. Na základě návrhů VZP pak Liga upřednostnila tu variantu regulace preskripce antiepileptik v ordinacích specialistů-epileptologů, která zohledňuje individuální přístup regulace odpovídající skutečné situaci u konkrétního lékaře. V případě nastavení preskripční regulace u začínajících epileptologů v prvním roce jejich péče o terapeuticky obtížně zvládnutelné pacienty ČLPE navrhuje vymezit iniciální toleranční pásmo pro jejich preskripci antiepileptik, které bude vycházet s dohledatelné analýzy preskripce minimálně u osmi současných ambulantních epileptologů. Tento návrh ČLPE je v současnosti posuzován na příslušném oddělení VZP (pověřen dr. Pokorný). Prim. Hadač byl pověřen Výborem k dalšímu kroku – zjistit rozhodnutí VZP.

 3. Doc. Brázdil předložil Výboru k projednání žádost dr. L. Klepalové o statut epileptologa. Jmenovaná doložitelně splnila všechny předepsané podmínky pro jeho získání. Na základě závěrečného hodnocení žadatelky odborným garantem školícího pracoviště Výbor následně rozhodl o přiznání „Statutu epileptologa, vykonávajícího diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s epilepsií od úrovně definované ve »Standardu diagnostických a léčebných výkonů - epilepsie« jako sekundární péče ambulantní a nemocniční“. Na základě doloženého odborného profilu žadatele byl dále přiznán „Statut epileptologa“ dr. M. Kolínové, dr. Z. Vojtěchovi, dr. I. Marečkové, dr. J. Kočvarové, dr. T. Nežádalovi, dr. I. Němcové a dr. M. Bajačekovi. Výbor dále rozhodl, že členství v ČLPE není nutnou podmínkou pro získání Statutu epileptologa, nicméně žadatelům o tento statut a tedy o odbornou garanci členství v ČLPE doporučuje. Aktualizovaná databáze neurologů se statutem epileptologa je k dosažení na webových stránkách Ligy a současně na sekretariátu ČLPE.

 4. Na „Seznam epileptologů pro VZP“ byla ke stávajícím nově zařazena dr. L. Klepalová (viz www.clpe.cz).

 5. Výborem ČLPE bylo schváleno udělení stipendia EPI 99:

 6. - MUDr. Lenka Neuschlová (Centrum pro epilepsie Motol) – zabezpečení aktivní účasti na 27. mezinárodním epileptologickém kongresu v Singapuru.

  - MUDr. Michal Ryzí (Centrum pro epilepsie Brno) – zabezpečení 4-týdenní odborné stáže na epileptologickém pracovišti v Bielefeldu (doc. Ebner).

  Oba příjemci obdrží cestou sekretariátu ČLPE oficiální dopis o udělení stipendia.

 7. Za členy ČLPE byli nově přijati MUDr. Věra Zelená, MUDr. Iva Marečková, MUDr. Jitka Kočvarová, MUDr. Klára Brožová a MUDr. Čeněk Šilar. Na vlastní žádost bylo členství ukončeno MUDr. Jiřímu Vítkovi a PharmDr. Adéle Matéffyové. Schválené přihlášky budou odeslány na adresu členské evidence ČLS JEP.

 8. Prof. Mareš informoval Výbor o udělení ceny Jana Marca Marci za uplynulý rok. Cenu obdržel prim. Kuba za původní práci publikovanou v prestižním odborném časopise Epilepsia. V příštím roce je možné udělení ceny J. M. Marci ve dvou kategoriích - jedné bez věkového omezení a druhé juniorské (první autor do 35 let).

 9. Výbor konstatoval, že podpora pro „Cestovni granty firmy GSK pro postgradualni studenty“ přislíbená firmou GSK nebyla v letošním roce vyplacena a GSK na opakované urgence a dotazy neodpovídá. Prof. Rektor se oficiálně dotáže generálního ředitele GSK, zda tato firma ukončila s ČLPE spolupráci.

 10. Prim. Hadačem byl Výbor seznámen s plánovaným charakterem letošního doškolovacího epileptologického kursu J. Dolanského, který bude zaměřen na problematiku epilepsie ve styčných oborech – kardiologie, endokrinologie, ... . 20.společný český a slovenský epileptologický sjezd bude letos v Průhonicích přímo předcházet doškolovacímu kursu a nebude mít přesně vymezena hlavní témata. Doc. Brázdil dále informoval Výbor o připravovaném 54. společném sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, který proběhne ve dnech 25. a 26.10.07 v Brně a jehož jedním z hlavních témat je vedle EEG i epilepsie (www.mchmi.com/knf2007). Prof. Rektor informoval přítomné o konání mezinárodního epileptochirurgického kursu v Brně v posledním březnovém týdnu příštího roku. Plánováno je uspořádání 21. společného českého a slovenského epileptologického sjezdu v roce 2009 na Moravě.

 11. Prof. Mareš podrobně informoval přítomné o odborné i ekonomické situaci související s přípravou „českého“ supplementa impaktovaného periodika Epileptic Disorders. Obdržené rukopisy jsou v současnosti posuzovány nezávislými zahraničnímu recenzenty. Výbor odsouhlasil odměnu pí Koktové ve výši 5.000 Kč za provedené odborné korektury rukopisů před jejich podstoupením redakci časopisu.

 12. Dr. Marusič informoval Výbor o zprávách z jednání Kategorizační komise a o aktuální situaci ohledně Frisia (nutnost řešit dočasně jeho preskripci cestou mimořádného dovozu).

 13. Výbor konstatoval velmi dobré fungování webových stránek ČLPE od poslední schůze. Současně pověřil jejich správce MUDr. M. Tomáška organizačně-technickými aktivitami souvisejícími s provozem „pacientské“ části webové domény www.epilepsie.cz. Část odborná bude přesměrována na webovou stránku ČLPE. V nejbližším možném termínu je nutné zajistit technický převod domény ze Sanofi-Aventis na ČLPE (pověřen MUDr. M. Tomášek).

 14. Výbor ČLPE se připojuje k nedávnému prohlášení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP s kritikou stavovského předpisu České lékařské komory č. 16, v němž se stanoví vysoké částky pro organizátory vzdělávacích akcí (s platností od 18.2.07). Současně byl Výbor prim. Hadačem informován o možnosti bezplatného získání kreditů na edukační akce cestou České lékařské společnosti JEP. Za dané situace ČLPE nebude nadále Českou lékařskou komoru o udělení kreditů žádat.

 15. 10. číslo Epileptologických listů bude publikováno standardním způsobem začátkem července t.r. (bude obsahovat zápis poslední pracovní schůze Výboru ČLPE, aktualizovaný Seznam epileptologů pro VZP, informace o možnostech využití e-learningu v epileptologickém vzdělávání a přesná pravidla pro čerpání stipendia EPI99).

 16. Pokladník ČLPE prim. Kalina informoval členy Výboru o nezměněném stavu finančních prostředků ČLPE.

 17. Další schůze Výboru proběhne v Průhonicích v době konání 20. společného českého a slovenského epileptologického sjezdu a navazujícího epileptologického kursu J. Dolanského (4.-6.10.2007). Během této schůze dojde k předání sekretariátu.

 18.  

 


© Česká Liga proti Epilepsii, www.clpe.cz