Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

Přítomni: prof. Rektor, prof. Mareš, doc. Komárek, doc. Brázdil, doc. Kubová, prim. Hadač, prim. Kalina, prim. Kuba, as. Zárubová, as. Nešpor, dr. Marusič, pí Dvořáčková

Omluveni: doc. Hovorka, doc. Šlapal

Zapsal: doc. Brázdil

Datum: 22. 9. 2005

Konání: Průhonice

___________________________________________________________________________

1) V první části pracovní schůze se Výbor podrobně zabýval definitivním upřesněním podmínek pro získání statutu epileptologa: - Po rozsáhlé diskusi byl odsouhlasen následující dovětek: Po schválení Výborem ČLPE může být ve zvláštních případech „Statut epileptologa“ udělen na základě odborného profilu žadatele, při doložení jeho systematické přednáškové a publikační činnosti v epileptologii. Žádosti o přiznání statutu epileptologa touto cestou musí být doručeny na adresu sekretariátu ČLPE nejpozději do konce roku 2006 . - Dále byl Výborem upřesněn termín „funkční odbornost v elektroencefalografii“ – rozumí se „ukončené standardní vzdělání v elektroencefalografii“. - V případě event. neshody mezi žadatelem o statut epileptologa a jeho odborným garantem je odvolacím orgánem Výbor ČLPE. - MCQ test, hodnotící odborné znalosti žadatele o statut epileptologa, je v zásadě možno opakovat – upřesňující podmínky stanoví odborný garant žadatele. Současně bylo odsouhlaseno sestavení nové verze testu částečně z otázek z monografie Farmakorezistentní epilepsie a částečně z vybraných neproblematických otázek původního testu (do konce t.r.; pověřeni prim. Hadač, doc. Brázdil, dr. Marusič).

 

2)  Výborem ČLPE byla schválena pravidla pro zařazení na „Seznam epileptologů pro VZP“ – viz samostatná příloha. Pravidla budou publikována v Epileptologických listech a k dosažení budou taktéž na webových stránkách ČLPE. Současně bylo na Seznam zařazeno prvních 12 neurologů, kterým byl přiznán Statut epileptologa (viz www.clpe.cz ). V nejbližším možném termínu se uskuteční setkání ČLPE s VZP (za přítomnosti dr. Markové jako zástupce výboru ČNS; za ČLPE se jednání zúčastní doc. Komárek a doc. Hovorka), na kterém bude jednoznačně vyřešen vliv úpravy pravidel pro uplatňování regulačních mechanismů pro epileptology a současně bude ing. Musílkové předán aktuální Seznam epileptologů pro VZP.

 

3)  Doc. Brázdil předložil Výboru k projednání žádost MUDr. Heleny Hojdíkové o statut epileptologa. Jmenovaná doložitelně splnila všechny předepsané podmínky pro jeho získání. Na základě závěrečného hodnocení žadatelky odborným garantem školícího pracoviště Výbor následně rozhodl o přiznání „Statutu epileptologa , vykonávajícího diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s epilepsií od úrovně definované ve »Standardu diagnostických a léčebných výkonů - epilepsie« jako sekundární péče ambulantní a nemocniční“.

 

4)  Výborem byly projednána otázka jednotné platby za školící pobyty v Centrech pro epilepsie (uskutečněných v rámci postgraduálního epileptologického vzdělávání před přiznáním statutu epileptologa). Podle požadavků daného pracoviště bude celkově účtováno za 6-týdenní školící pobyt 10.000-12.000 Kč.

 

5)  Prim. Hadač podrobně informoval přítomné o probíhajících i připravovaných aktivitách v rámci Národního dne epilepsie (projekt Nejsme jiní). Po podrobném seznámení s finančními náklady na tuto významnou aktivitu ČLPE Výbor schválil platbu 100.000 Kč z konta EPI99.

 

6)  Výbor ČLPE byl seznámen se závažným nedostatkem při volbě prezidenta Mezinárodní ligy proti epilepsii (do celkových výsledků hlasování nebyl zahrnut hlas ČLPE). O zaslání zdůvodnění do centra ILAE v Bruselu byl požádán prof. Mareš.

 

7)  Zástupce firmy Sanofi-Aventis dr. M. Hofman nabídl Výboru bezplatný převod webové domény www.epilepsie.cz na Českou ligu proti epilepsii; charakter této domény zůstane i do budoucna nezměněn (nadále bude sloužit především pacientům s epilepsií jako zdroj informací o svém onemocnění a prostředek ke komunikaci s epileptology), provoz domény bude nadále zajišťovat firma Sanofi-Aventis formou sponzoringu. Současně dr. Hofman informoval o záměru firmy finančně se podílet na vyškolení dalších 4 specializovaných sociálních pracovnic v oboru epileptologie a financování jejich působení na specializovaných epileptologických pracovištích (Centrum pro epilepsie Brno, Centrum pro epilepsie Na Homolce, Centrum pro epilepsie Motol, Epileptologická poradna pro děti a dorost Ostrava-Poruba). Výbor CLPE vyslovil souhlas s oběma nabídkami.

 

8)  Prof. Rektor informoval o připravovaném 38. mezinárodním „Danube“ symposiu, které se bude konat v Brně ve dnech 6.-8. dubna 2006 (v rámci symposia proběhne i dvoudenní „ Teaching Course – Modern Trends in Epilepsy “ - bližší informace na adrese www.ta-service.cz/danube ) a záměru zorganizovat mezinárodní konferenci Epilepsy Brain and Mind v Praze v březnu 2007.

 

9)  Pro členy ČLPE platí obdobně jako loňského roku nabídka on-line přístupu k plným textům mezinárodního časopisu Epilepsia na rok 2006 (viz zápis z pracovní schůzky Výboru ČLPE z 29. 11. 2004). Kopii dokladu o zaplacení předplatného je nutno zaslat na adresu pokladníka nejpozději do 31. 12. 2005.

 

10)  Výbor vyjádřil vážné zneklidnění nad kvalitou odborných článků publikovaných v časopise Aura . Současně nabídl jeho redaktorům odbornou pomoc při zvýšení obsahové úrovně časopisu, dohodnutím pravidel pro spolupráci pověřen dr. Marusič.

 

11)  Dr. Marusič informoval Výbor o změnách úhrad antiepileptik k 1.7.2005, zprávách z jednání Kategorizační komise a o navrhovaných změnách úhrad k 1.1.2006. Stanoviska výboru ČLPE jsou k těmto jednáním zasílána průběžně. Dr. Marusič dále informoval o stále trvající neochotě VZP i ostatních zdravotních pojišťoven schvalovat v indikovaných případech plnou úhradu léků podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. Výbor souhlasí s jednáním s pojišťovnami, které by umožnilo jejich RL schvalovat plnou úhradu pro přípravek Frisium tbl.- zajistí dr.Marusič.

 

12)  As. Zárubová informovala členy Výboru o novelizaci Vyhlášky o důchodech (možno připomínkovat do 3.10.).

 

13)  Po seznámení se s projektem Spotřeby antiepileptik v ČR (na němž spolupracuje as. Zárubová a Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové) vyslovil Výbor ČLPE podporu k vyžádání potřebných dat ze SÚKL.

14)  7. číslo Epileptologických listů bude publikováno standardním způsobem začátkem příštího roku (bude obsahovat zápisy minimálně dvou pracovních schůzí Výboru ČLPE).

 

15)  19. společný slovenský a český epileptologický sjezd se bude konat v Košicích dne 27.9.2006.

 

16)   Pokladník ČLPE prim. Kalina informoval členy Výboru o nezměněném stavu finančních prostředků ČLPE . Členy výboru bylo upozorněno na přetrvávající absenci proplacení finanční částky za on-line přístup k časopisu Epilepsia pro její předplatitele z řad ČLPE (za rok 2005). Současně byl Výbor seznámen s chybějícím převedením finanční odměny v rámci ceny J.M.Marci za rok 2005. Pokladník ČLPE byl vyzván k zajištění nápravy.

 

17)  Oprava zápisu ze schůzky Výboru dne 28. 4. 2005: Omylem bylo uvedeno zrušení deadline pro zasílání žádostí o cestovní granty firmy GSK. Nadále platí, že je nutno zaslat žádost na daný rok nejpozději do 31. března. Skutečně zrušen byl pouze deadline pro zaslání žádosti o stipendia EPI99!


© Česká Liga proti Epilepsii, www.clpe.cz