Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

Přítomni: prof. Rektor, prof. Mareš, doc. Komárek, doc. Šlapal, doc. Hovorka, doc. Brázdil, doc. Kubová, prim. Kalina, as. Zárubová, as. Nešpor, dr. Marusič, pí Dvořáčková

Zapsal: doc. Brázdil

Datum: 28. 4. 2005

Konání: Brno

___________________________________________________________________________

1) Byla provedena kontrola zápisu z poslední schůze Výboru.

 

2) Doc. Brázdil představil Výboru aktuální verzi MCQ testu, hodnotícího odborné znalosti žadatelů o Statut epileptologa upravenou dle připomínek členů Výboru . Dohodnuto dodržet nepodkročitelné minimum pro vyhovění současné verzi testu – 60% správných otázek. Současně bylo schváleno sestavení nového testu částečně z otázek z monografie Farmakorezistentní epilepsie a částečně z vybraných neproblematických otázek původního testu (na podzim t.r.)

 

3) Doc. Brázdil předložil Výboru ke schválení žádosti zájemců o statut epileptologa, kteří splnili všechny předepsané podmínky pro jeho získání: MUDr. Petr Matek, MUDr. Jana Walterová, MUDr. Jana Nováková, MUDr. Lenka Hlinková, MUDr. Anna Švehláková, MUDr. Renata Listoňová, MUDr. Jarmila Železná, MUDr. Marta Kaiserová, MUDr. Jaroslav Lněnička, MUDr. Jitka Havlíková a MUDr. Vendula Novotná. Na základě závěrečného hodnocení žadatele odborným garantem jeho školícího pracoviště ve shodě s platnými pravidly (publikovanými v Neurologii pro praxi 2004;1:52 ) Výbor následně rozhodl o přiznání „Statutu epileptologa , vykonávajícího diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s epilepsií od úrovně definované ve »Standardu diagnostických a léčebných výkonů - epilepsie« jako sekundární péče ambulantní a nemocniční“ všem výše jmenovaným. Aktualizovaná databáze neurologů se statutem epileptologa bude k dosažení na webových stránkách Ligy a současně na sekretariátu ČLPE.

 

4) Výborem bylo odsouhlaseno udělení stipendií EPI99 MUDr. Pavlu Krškovi, Ph.D. a MUDr. Dagmar Fojtíkové. Jediná práce přihlášená do soutěže o Cenu J.M.Marci byla předsedou hodnotící komise odeslána k nezávislému posouzení prof. Elgerovi (Bonn). Dále byl s platností od 1.5.2005 zrušen deadline pro zasílání žádostí o stipendia EPI99 a cestovní granty firmy GSK . Zájemci o tyto formy finanční podpory mohou nadále žádat průběžně během celého roku, ostatní pravidla pro získání těchto stipendií i ceny J.M.Marci zůstávají nezměněna (viz Epileptologické listy 2004;4:4). Uvedená informace bude zveřejněna v nejbližším čísle Epileptologických listů.

 

5) Dr. Marusič informoval Výbor o zprávách Kategorizační komise (snížení úhrady lamotriginu, indikační preskripční omezení pro "nová" antiepileptika) a o jednáních s ředitelkou odboru farmacie MZd dr. Bártíkovou stran event. specifického léčebného programu pro Frisium. Dle sd ělení MZd není možné touto cestou řešit úhradu přípravku, který je již registrován v jiné indikaci (týká se právě Frisia). Dále bylo přijato odborné stanovisko ČLPE ke generickým přípravkům . Plné znění bude publikováno v následujících Epileptologických listech, umístěno na webové stránky ČLPE a současně odesláno k publikaci v Neurologii pro praxi (zajistí dr. Marusič).

 

6) Po diskusi jednotlivých členů Výboru bylo pro lepší informovanost členské základny Ligy rozhodnuto o umístění britských NICE guidelines na webové stránky ČLPE s krátkým komentářem prof. Rektora a informací, že se nejedná o oficiální stanovisko ČLPE.

 

7) 6. číslo Epileptologických listů bude publikováno standardním způsobem v červnu t.r.

 

8) Byly upřesněny informace stran konání letošního 27. českého a slovenského epileptologického sjezdu spojeného s pravidelně konanými doškolovacími Dolanského dny. Termín konání: 23.-25.9.2005; místo konání: Průhonice. Předsedové sjezdu: I. Rektor a V. Donáth. Organizační výbor: J. Hadač, P. Marusič, M. Brázdil, M. Kalina, J. Hovorka, P. Kršek. Zajištění: agentura Anthony production. Účastnický poplatek (v němž je plně zahrnuto i stravování – obědy, večeře a coffee breaky): 1200 Kč (aktivní účast bez poplatku). Témata sjezdu zůstávají volná. Tisk pozvánek proběhne v první polovině května, jejich rozeslání je plánováno do konce května, přijímání abstrakt pak do poloviny srpna. Je počítáno s posterovou sekcí.

28. český a slovenský epileptologický sjezd se bude v příštím roce konat v Košicích

 

9) Výbor byl seznámen se vstřícnou odpovědí ředitelky VZP ing. J. Musílkové na návrh Výboru ČLPE ke zvážení možnosti zařadit ochranné helmy pro pacienty s epilepsií se záchvaty s častými pády mezi pomůcky zdravotnické techniky předepisované na poukaz a hrazené z prostředků zdravotního pojištění návrh. Výbor požádal as. Zárubovou o monitorování probíhajícího jednání mezi výrobcem této ochranné pomůcky (německá forma ATO FORM) a VZP.

 

10) Za členy ČLPE byli nově přijati MUDr. Jozef Zákopčan, MUDr. Tomáš Nežádal, MUDr. Tomáš Procházka a MUDr. Michal Bajaček. Schválené přihlášky budou odeslány na adresu členské evidence ČLS JEP.

 

11) Výbor předchozím hromadným e-mailovým projednáním pověřil dr. Tomáška k výkonu funkce správce oficiálních webových stránek ČLPE s účinností od 1.1.05.

 

12) Pokladník ČLPE prim. Kalina informoval členy Výboru o nezměněném stavu finančních prostředků ČLPE .

 

13) Výbor byl informován o konání Národního dne epilepsie - 30. 9. 2005

 

14) Prof. Mareš informoval o konání 3. University of Munich Epilepsy Course 24.-26.6.05 (www.munich-epi.de).

 

15) Příští schůze Výboru je plánována na září (v průběhu epileptologického kongresu v Průhonicích).